Virksomhedsmøder

I Nordsøenheden afholdes ordinær generalforsamling én gang årligt i form af et ordinært virksomhedsmøde.

På virksomhedsmøderne deltager erhvervsministeren eller dennes stedfortræder, bestyrelsen, direktionen og revisorerne. På virksomhedsmødet kan der træffes beslutning om ethvert forhold vedrørende Nordsøenheden med de undtagelser, der følger af lovgivningen og vedtægterne.

Virksomhedsmøder er åbne for pressen. Dog kan erhvervsministeren beslutte, at et virksomhedsmøde helt eller delvist skal være lukket for pressen, hvis hensynet til Nordsøenhedens forretningsmæssige interesser begrunder dette.

Det ordinære virksomhedsmøde afholdes hvert år inden udgangen af maj måned, så den godkendte årsrapport kan modtages af Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Øvrige virksomhedsmøder kan afholdes efter behov.

 

Indkaldelse

Virksomhedsmøder indkaldes af bestyrelsen og afholdes på Nordsøenhedens adresse eller andetsteds i København.

Indkaldelsen skal ske skriftligt og for det ordinære virksomhedsmøde senest 2 uger og tidligst 4 uger før virksomhedsmødet. Indkaldelsen skal samtidigt indsendes til Erhvervsstyrelsen.

Indkaldelsen skal indeholde samtlige forslag, der skal behandles på virksomhedsmødet. Ved ekstraordinære virksomhedsmøder skal årsagen til mødet ligeledes fremgå. For det ordinære virksomhedsmøde skal indkaldelsen vedlægges hhv. Nordsøenhedens og Nordsøfondens årsrapport.

 

Dagsorden

Dagsorden for det ordinære virksomhedsmøde skal omfatte:

  • Udpegning af dirigent
  • Bestyrelsens mundtlige beretning om Nordsøenhedens og Nordsøfondens virksomhed i det forløbne år
  • Forelæggelse af årsrapporter for henholdsvis Nordsøenheden og Nordsøfonden med revisionspåtegning til godkendelse
  • Resultatdisponering, herunder fastsættelse af udbytte
  • Bestyrelsens orientering om forventede tiltag af politisk eller økonomisk interesse i det kommende år samt en orientering om bestyrelsens forventninger til resultaterne for de kommende år
  • Eventuelle forslag fra erhvervsministeren eller bestyrelsen
  • Fastsættelse af bestyrelseshonorar
  • Udpegning af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand samt orientering om bestyrelseskandidaters erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske virksomheder
  • Udpegning af intern revisor
  • Eventuelt

 

Referat

Der udarbejdes referat af virksomhedsmødet, og referatet vil være tilgængeligt på Nordsøenhedens hjemmeside. 

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp14